โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

                                    พื้นที่บ้านแหลมทอง เป็นราบสูงชุมชนตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร วิถีชีวิตดั้งเดิมประกอบ อาชีพทำการประมง จับปลาได้เป็นจำนวนมากสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ต่อมาปริมาณสัตว์น้ำในชุมชนลดลง จึงมีการจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้ทำการประมงน้ำจืด ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ในแหล่งน้ำชุมชน และมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป ซึ่งได้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง ด้านการทำการประมงน้ำจืด และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านแหลมทอง หมู่ 2 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

          1. เพื่อรวมกลุ่มผู้ทำการประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

          2. เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

          3. เพื่อห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย

          4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

                              ชุมชนบ้านแหลมทองได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนชุมชนประมงท้องถิ่น ผ่านทางประมงอำเภอสิรินธร เพื่อเสนอประมงจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ในปีพ.ศ. 2565 ได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ จากหน่วยงานกรมประมง จัดทำแพล่องท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้อาหารปลาเขตรักษาพันธุ์ สัตวน้ำ ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านล่องแพเล่นน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ไหว้ขอพรศาลเจ้าปู่แก่งเมย แวะซื้อของฝากชุมชนและศูนย์พลาญข่อย

อัตลักษณ์วิถีชุมชน

                                      วิถีชีวิตชุมชนบ้านแหลมทอง เรียบง่าย เป็นกันเอง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีวัดเป็นจุดรวม  ศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นบุญเดือนสี่ หรือบุญผะเหวด ประเพณีสงกรานต์ บุญข้าวจี่ บุญกฐิน บุญข้าวสาก ข้าวประดับดิน  เป็นต้น พื้นที่เป็นที่ราบสูงไม่เหมาะแก่การทำนา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำไร่มันสำปะหลัง และปลูกยางพารา ชุมชนตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร วิถีชีวิตดั้งเดิมประกอบอาชีพทำการประมง จับปลาจำหน่ายสร้างรายได้ เลี้ยงดูครอบครัว เมื่อปลาลดลงหันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นแทน และลูกหลานส่วนใหญ่ไปทำงานต่างจังหวัด ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มผู้ทำการประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จัดทำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำ  เขื่อนสิรินธรของชุมชน ร่วมกับทางหน่วยงานราชการประมงอำเภอสิรินธร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำทุกปี ทำให้มีทรัพยากร สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นในแหล่งน้ำชุมชน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อีกแห่ง

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ

                                  กิจกรรมแพล่องท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้อาหารปลาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชุมชน เที่ยวชมการ  ทำการประมงพื้นบ้าน ไหว้ขอพรศาลเจ้าปู่แก่งเมย เที่ยวชมผาหินถ้ำแข้ แวะเล่นน้ำเกาะโนนกลางท่ามกลางทิวทัศน์ ที่สวยงาม ก่อนกลับแวะซื้อของฝากศูนย์พลาญข่อย และของฝากชุมชนไม่ว่าจะเป็นปลาซิวแก้วตากแห้ง ปลาตากแห้ง ปลาส้ม ปลาร้า และสินค้าอื่น ๆ ของชุมชน (ผู้ให้บริการบนแพร มีคนขับ 1 คน ผู้ให้บริการทำกับข้าวให้บนแพร 2 คน)

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

       1. ให้อาหารปลาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของชุมชน

       2. เที่ยวชมการทำการประมงพื้นบ้าน

       3. ท่าทรายขาวบ้านแหลมทอง ท่าทรายโนนเสือเหลือง (จุดเล่นน้ำ)

       4. ไหว้ขอพรศาลเจ้าปู่แก่งเมย

ร้านอาหาร/อาหารแนะนำ

       1. สำหรับผู้ท่องเที่ยวนำอาหารและเครื่องดื่มมาเอง อาหารทำกินเองบนแพสามารถโทรสอบถาม และสั่งวัตถุดิบสดๆอาหารอีสานพื้นบ้านของชุมชนทำกินบนแพได้ตามฤดูกาล ได้แก่ หอยปัง กุ้งฝอย ไข่มดแดง แมงกินูนปลาธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ได้แก่ปลากระแหปลาชะโด ปลากราย ปลากดคังปลาบึก

       2. ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านของฝาก ศูนย์พลาญข่อยบ้านแหลมทอง 

       3. คาเฟ่ปลานิลตะวันฟาร์มอาหารวัตถุดิบจากปลานิลกระชังสดๆ เช่น

           เมี่ยงปลานิลเผา ปลานิลต้มยำ ปลานิลลุยสวน ลาบปลานิล เป็นต้น

ที่พักแนะนำ

       1. ที่พักศูนย์พลาญข่อยบ้านแหลมทอง

       2. บ้านพักโฮมสเตย์บ้านบากชุม เยี่ยมชมการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้น้ำ

       3. ที่พักรีสอร์ท ตั้งแคมป์ปิ้งริมเขื่อน ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร อื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

              ชื่อแหล่งท่องเที่ยว องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง สถานที่ตั้ง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ นายคำแพง  มุ่งดี  (ประธานองค์กรชุมชนฯ) 09 2881 7255       

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  252   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  236  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  172  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  140  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  110  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  93  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  87  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  79  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   10  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   7


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218