Fram stay for health

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


Fram stay for health กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ และชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้าร่วมอบรม "Fram stay for Health : การพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ" ในวันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565 เวลา 8.00-16.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom โดยผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับ 1. ใบประกาศนียบัตร 2. มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  128  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  110  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218