โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     ชุมชนบ้านในถุ้งมีการตั้งถิ่นฐานมา 200 กว่าปี มีประธานที่ทำอาชีพประมงมาแต่ดั้งเดิม จึงมีเรื่องราววิถีภูมิปัญญา ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

เส้นทางการท่องเที่ยวที่แนะนำ

   - ลงเรือพร้อมชาวประมงไปเรียนรู้ดูวิถีชาวประมง หรือเที่ยวชมอย่างเดียว  

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านในถุ้ง (ท่าศาลา) สถานที่ตั้ง 147/5 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    087-3822921
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  73  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218