โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อหารายได้เสริม และเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และชายฝั่งทะเล บ้านแหลม เป็นชุมชนขนาดเล็ก ชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาวชุมชนคืออาชีพประมงขนาดเล็ก ที่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั่ง ทั่วทั้งชุมชน นอกจากนั้นจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ ความน่าสนใจ ของชุมชนบ้านแหลมคือ วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเอง กลายเป็นรายได้เสริมทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
      วิถีชีวิตที่ปรากฏมาเป็นอาชีพที่สามารถพบได้ในชุมชน ได้แก่ การทำเครื่องแกงจากกลุ่มทำเครื่องแกงบ้านแหลม การทอผลิตภัณฑ์จากหางอวน ของกลุ่มทอหางอวนบ้านบางตง ที่หาดูได้ยาก และถือเป็นชุมชนที่มีการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้ออาหารทะเลสดๆ จากแหล่งขายของชุมชน และชมการทำประมงอย่างใกล้ชิด การวางอวนจับปู ปลาผ่านบริการของบ้านแหลมโฮมสเตย์
     วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านแหลม ถือเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย เป็นกันเองและอยู่อย่างพอเพียง เป็นวิถีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

เส้นทางการท่องเที่ยวที่แนะนำ

   One day trip

     6.00 น. ลงเรือทานอาหารเช้าในทะเล
     7.00 น. ชมวิถีชีวิตชาวประมง สปาโคลน ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำตามฤดูกาล
     12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง
     13.00 – 16.00 น. ดูวิถีชุมชน

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว บ้านแหลมโฮมเสตย์ (ท่าศาลา) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    087-3822921
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  73  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218