โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มเกษตรกรประมงพื้นบ้านฟาร์มผลิตหอยแครงชุมชนบ้านปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มเกษตรกรประมงพื้นบ้านฟาร์มผลิตหอยแครงชุมชนบ้านปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     เป็นเส้นทางเดินเรือของพระยาตาก (ยังคงดำรงตำแหน่งพระยาตากในสมัยนั้น) จึงเป็นที่มาของคำว่า คลองปากพญา มีการจับปลาดุกทะเลด้วยมือเปล่าเฉพาะบุคคล มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่สามารถส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียนและเยาวชนทั่วไป ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

     1.มีกิจกรรมปลูกป่า
     2.มีการชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
     3.ชมวิถีชีวิตการงมหอยแครง

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มเกษตรกรทำการประมงพื้นบ้านฟาร์มผลิตหอยแครงชุมชนบ้านปากพญา สถานที่ตั้ง 156 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    087-6251750
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  105  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218