โครงการ Fisherman’s Village Resort หาดปากบางภูมี จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort หาดปากบางภูมี จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

        บ้านปากบางภูมีมีความหมายถึงบริเวณปากน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา บ้านปากบางมีคลองภูมีซึ่งต้นกำเนิดของคลองไหลมาจากน้ำตกบริพัตร ในพื้นที่ของอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และเป็นบริเวณปากน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา โดยทั่วไปชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ริมทะเลมักจะเรียกบริเวณปากน้ำว่า “บาง” เช่น ปากบางภูมี บางเหรียง บางหยี บางโหนด เป็นต้น

       ในสมัยก่อนมีต้นโพธิ์ต้นสูงใหญ่ขึ้นอยู่เห็นได้ชัดบริเวณปากคลอง ประกอบกับทะเลสาบบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นอ่าว ทำให้ชาวบ้านเรียกชื่อบ้านว่า “อ่าวโพธิ์” ซึ้งในปัจจุบันก็ยังคงเรียกกันอยู่คลองภูมีเป็นลำคลองกว้างใหญ่ ที่มีความสำคัญด้านการค้าขาย การคมนาคมการสัญจรไปมาของเรือสินค้า เป็นศูนย์กลางตลาดนัดที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในตลาดนัดบ้านกรอบ (หมู่ 5 ตำบลรัตภูมิ) โดยกำหนดในให้มีตลาดนัดในทุกวันจันทร์ แต่ตลาดนัดบ้านกรอบจะตรงกับวันอาทิตย์ และชาวบ้านยังเชื่อกันอีกว่าน้ำในคลองภูมี(คลองภูมีเดิมที่ไหลผ่านบริเวณหน้าวัดคงคาวดี/ผู้เรียบเรียง)เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และใสสะอาดทำให้มีพ่อค้าหรือชาวบ้านมาเอาน้ำไปดื่มไปใช้ และมาติดต่อทำการค้าขาย เช่นมาจากป่าขาด สะทิ้งหม้อ ตากลม(ตาก-ลม) ปากรอ ชะแล้ บางโหนด เป็นต้น   อีกทั้งเดิมบ้านปากบางภูมีได้เป็นที่ตั้งของกิ่งอำเภอชื่อ “รัฐภูมี” ในสมัยนั้นการปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2435 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอชื่อว่า “อำเภอรัฐภูมี” โดยใช้บ้านปากบางเป็นสถานที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2566 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากปากบางไปตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัฐภูมิ ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอรัตตภูมิและรัตภูมิ ตามลำดับ ขึ้นตรงกับจังหวัดสงขลา  ซึ่งจากการสัญจรไปมาทางเรือ ชาวบ้านได้พบเห็นต้นโพธิ์ใหญ่บริเวณปากน้ำก็เลยเรียกชื่อบ้านนี้ว่า “บ้านปากน้ำโพธิ์มี” และต่อมาภายหลังได้เรียกชื่อเพี้ยนเป็น “บ้านปากบางภูมี” จนถึงปัจจุบัน

       หาดปากบางภูมี หรือชาวบ้านเรียกสั้นๆว่า หาดปากบาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมีคลองภูมี สายน้ำที่สำคัญสายหนึ่งของจังหวัดสงขลา ไหลมาบรรจบกับทะเลสาบสงขลา (คนใต้มักเรียกปากบาง) ซึ่งเป็นชื่อเรียกของหาดแห่งนี้

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

     - หาดปากบางภูมี เป็นสถานที่พักผ่อน และสถานที่ออกกำลังกาย

    - มีจุดเช็คอิน สะพานไม้ที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

      ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  หาดปากบางภูมี  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

       เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 074-386006

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218