โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่าวทึง จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่าวทึง จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

        สะพานไม้ที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ เกิดจากฝีมือชาวบ้านในชุมชน ที่รวมตัวกันเพื่อจัดทำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับเดินชมระบบนิเวศป่าชายเลน และแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านชายฝั่งทะเลให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาท่องเที่ยว และสนับสนุนร้านค้าในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

 

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - จุดเช็คอินสะพานไม้ที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ และเดินชมระบบนิเวศป่าชายเลน

    - เดินตลาดนัดชุมชนวันอาทิตย์

 

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

    ชื่อแหล่งท่องเที่ยว อ่าวทึง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

    เบอรโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โทร. 074-386006

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218