โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวทาง ละงู จังหวัดสตูล (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวทาง ละงู จังหวัดสตูล (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

          เดิมคนในชุมชนมีอาชีพทำประมงพื้นบ้าน มีเรือสำหรับทำประมง แต่การทำประมงไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร จึงอยากได้รายได้เสริม โดยรวมกลุ่มกับผู้นำในชุมชน เพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน จึงได้จัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเกิดขึ้น โดยผู้คนในชุมชนเป็นชุมชนอิสลาม ช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นสังคมกึ่งชนบท เป็นแบบของอิสลาม มีมัสยิดเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 

    - กระชังเลี้ยงปลา คลองละงู

    - ป่าลำพู

    - หิ่งห้อย ปู ปลา ในคลองละงู

    - คลองละงู

อาหารแนะนำในชุมชน ได้แก่

    - ปลานิลเผาเกลือ

    - แกงส้มหอยขาว (หอยป๊ะ)

    - ยำหอยม่วง

    - ปูม้าน้ำจิ้มซีฟู้ด

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - ล่องแพคลองละงู

    - การทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว เช่น การทำอาชีพประมงพื้นบ้าน เป็นการสาธิตการคราดหอย วิถีซีวิตชาวบ้านโดยการใช้ซุ้มกอ การขุดหอยขาว (หอยป๊ะ)

    - การปลูกป่าชายเลน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว    650 บาท/คน

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

   ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวทาง ละงู  สถานที่ตั้ง 297 หมู่ที่ 6 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    088-1797977

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218