โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านบางดี (ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบางดี-เสาเภา) กลุ่มประมงพื้นบ้านเขาปิหลายร่วมใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านบางดี (ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบางดี-เสาเภา) กลุ่มประมงพื้นบ้านเขาปิหลายร่วมใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     เนื่องจากเคยเป็นชุมชนโบราณนับ ๑,๐๐๐ ปี มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ ทำให้เกิดการรวมตัวของคนในชุมชนก่อตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบางดี-เสาเภาขึ้นเพื่อทำการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลจนเป็นที่โด่งดังในกิจกรรมบวทะเล ส่งผลให้หน่วยงานราชการเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้เข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดของกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการล่องเรือชมป่าชายเลน,เยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ มีความเป็นดังเดิมทั้งเรื่องบ้านเรือน รวมถึงวิถีการกินแบบดั้งเดิม จนติดเป็นรายได้อีกทางนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ สร้างให้เกิดเป็นความยั่งยืนของชุมชน    
เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

     1.เยี่ยมชมบ้านโบราณ ๑๐๐ ปี    
     2.ชมต้นมะขามโบราณ ๓๐๐ ปี    
     3.ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกางดึกดำบรรพ์    
     4.เข้าพักพร้อมทานอาหารดั้งเดิมที่โฮมสเตย์บางดี

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

    ชื่อแหล่งท่องเที่ยว บ้านบางดี (ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหาดบางดี-เสาเภา) สถานที่ตั้ง 71/6 ม.7 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   085-7975396 (คุณสมชาย  ฉลาดแฉลม)
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218