โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจชุมชนควนวิไลฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจชุมชนควนวิไลฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

       วิสากิจชุมชนควนวิไลย์ฟาร์มสเตย์ เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพประมง และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศป่าชายเลน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน เช่น การประมงแบบวิถีดั้งเดิม

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - สัมผัสเสน่ห์วิถีริมน้ำป่าชายเลน การทำการประมงชายฝั่งแบบดั้งเดิม อาทิ การหาปูดำและปลา พร้อมเรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตผลชุมชน การนั่งเรือชมธรรมชาติ ป่าชายเลน และดูวิถีชีวิตชาวประมง และได้หาทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าโกงกางที่อ่าวตะเสะ 

    - ปล่อยพันธุ์ลูกปูดำ-ปูม้า จากโครงการธนาคารปู

    - ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - นั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน

    - ดูวิถีชีวิตชาวประมง

    - ปล่อยพันธุ์ลูกปูดำ-ปูม้า จากโครงการธนาคารปู

    - เข้าชมศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนควนวิไลฟาร์มสเตย์  สถานที่ตั้ง  59 หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    089-5214056

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218