โครงการ Fisherman’s Village Resort ป่าชายเลนบ้านคลองตะเคียน จังหวัดจันทบุรี (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ป่าชายเลนบ้านคลองตะเคียน จังหวัดจันทบุรี (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     พื้นที่ หมู่ 8 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นป่าชายเลนที่มีอายุกว่าร้อยปี มีพื้นที่กว้าง 2,000 ไร่ มีวิถีชีวิตแบบชาวประมงพื้นบ้าน ต่อมาได้งบประมาณจาก อ.บ.จ. ให้มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลวันยาว พร้อมทั้งกรมประมงและ วช. ได้นำธนาคารปูม้า มาทำการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำและยังเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของนักศึกษาและครู อาจารย์
เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

One day trip

เช้ารับประทานเบรก 8.00 น. ชมการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำทะเล 
9.00 น. นั่งเรือชมป่าชายเลนและวิถีชาวประมง
11.00น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. เล่นน้ำล่องแพ
14.30 น. ชมเหยี่ยวแดง

15.00 น. กินอาหารทะเลโดยฝีมือชาวประมงพื้นบ้าน  
  
ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ป่าชายเลนบ้านคลองตะเคียนสถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    086-1084762
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218