โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยบ้านหินร่ม จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยบ้านหินร่ม จังหวัดพังงา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลการท่องเที่ยว

     ชุมชนบ้านหินร่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นชุมชนมุสลิมริมชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีวิถีชีวิตทำการประมงพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์กับท้องทะเลสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และมีการรวมตัวกันของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เพื่อจัดตั้งกลุ่มโครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ โดยทางกลุ่มได้การรับรองมาตรฐานสินค้าประมงอินทรีย์ การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และมีกิจกรรมร่วมกันในการอนุรักษ์ เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลน เนื่องจากชุมชนบ้านหินร่มเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับทะเล มีป่าชายเลยที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของอ่าวพังงาได้ จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นจำนวนมาก

     กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลายด้าน อาทิ ล่องเรือชมป่าชายเลน ชมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ชมความงดงามของทิวทัศน์อ่าวพังงา ได้แก่ เขาหมาจู ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี ชมทะเลแหวกที่เกาะนุ้ย และมีจุดชมวิวเสม็ดนางชี ซึ่งสามารถชมความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆ และภูเขาหินปูนในจังหวัดพังงาโดยที่จุดชมวิวนี้จะมีทั้งที่พักและจุดกางเต็นท์เปิดให้บริการด้วย มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะปลา อาชีพชาวประมงจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้าน เพราะใช้เรือขนาดเล็ก ใช้คน 2-3 คน ก็ออกได้ และไม่ไกลจากชายฝั่ง โดยหาสัตว์น้ำจำพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ในทะเล เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สร้างและคิดขึ้นเองสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง สงบสุข เป็นวิถีชีวิตที่ยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

- ช่วงเช้า ชมวิวเสม็ดนางชีตอนพระอาทิตย์กำลังขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสงพระอาทิตย์กระทบกับผิวน้ำทะเลสวยงามมาก ชมทะเลหมอกและความสวยงามของเกาะแก่งภูเขาหินปูนต่างๆ

- ช่วงสาย นัดพบที่ท่าเรือบ้านหินร่ม เป็นท่าเรือที่วิวสวยมากๆ ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

- ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารชุมชนบ้านหินร่ม บริเวณท่าเรือบ้านหินร่ม มีเมนูอาหารทะเลสดทุกชนิด ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักเป็นสัตว์น้ำที่ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าประมงอินทรีย์ การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

- ช่วงบ่าย ล่องเรือชมความงดงามของทิวทัศน์อ่าวพังงา ได้แก่ เขาหมาจู ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี ชมทะเลแหวกที่เกาะนุ้ย

ร้านอาหาร/อาหารแนะนำ

  ร้านอาหารชุมชนบ้านหินร่ม มีเมนูอาหารทะเลสดทุกชนิด ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักเป็นสัตว์น้ำที่ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าประมงอินทรีย์ การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหินร่ม สถานที่ตั้ง  ชุมชนบ้านหินร่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  085-7823944

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  73  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218