โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะยาว จังหวัดนราธิวาส (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะยาว จังหวัดนราธิวาส (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

        คลองตากใบ จังหวัดนราธิวาสมีสภาพ พื้นที่ขนานกับแนวเขตชายฝั่งทะเล คลอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบล คือ ตำบลไพรวัน ตำบลศาลาใหม่ และตำบลเจ๊ะเห มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร พื้นที่รวม 2,983 ไร่ 100 ตารางวา ซึ่งสภาพแวดล้อมโดยรอบคลองตากใบได้รับอิทธิ พลจากปากแม่น้ำ มีการหมุนเวียนของ กระแสน้ำ มีพื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนขนาดพื้นที่ 200. ไร่ และเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 2 แหล่ง จึงเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เสริมความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชน ทำให้ผู้ทำการประมงพื้นบ้านมีสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพิ่มโอกาสให้ผู้ทำการประมงพื้นบ้านทำการประมง ในช่วงฤดูมรสุมของทุกปี ซึ่งปกติจะไม่สามารถออกทำการประมงทะเลได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้ทำการประมงพื้นบ้านไม่ต้องออกเรือประมงไปหาสัตว์น้ำในพื้นที่ไกล ทำให้ลดต้นทุน ค่าเชื้อเพลิง ลดระยะทาง และเวลาการทำการประมง ผลที่เกิดขึ้นคือ ชุมชนประมงทะเลชายฝั่งมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ก่อเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในชุมชน การสร้างรายได้ การมีอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการกำกับและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำกายใต้โครงการพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ตากใบโมเดล : TAKBAI modal) ผู้ทำการประมงมีการรวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ต้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่อำเภอตากใบ จำนวน ๗ แห่ง ร่วมกันจำเนินกิจกรรมและกำหนดกติกา ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณคลองตากใบ อาทิ การมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิด กฎหมาย การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ การจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ (บ้านปลา) และจัดแนวเขตเซตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการ ยกระดับในการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัดร่วมกัน

     ผู้ทำการประมงจับสัตว์ได้ไปจำหน่ายแก่พ่อค้าและผู้บริโภคโดยตรง บางส่วนนำมาแปรรูปด้วยการนำวัตถุดิบสัตว์น้ำประมงพื้นบ้านท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำเป็นสินค้า โดยเฉพาะปลากุเลาเค็ม ถือเป็นสินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Gl ของจังหวัดนราธิวาส ในขั้นต้นนำมาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว พัฒนาเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการขายและการท่องเที่ยวของชุมชนเชิงวิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะยาว โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นต้นแบบการพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่อำเภอตากใบ ให้นักท่องเที่ยวทั้งในท้องถิ่น ต่างพื้นที่ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะยาว รวมถึงการมีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าได้ด้วยชุมชน เพื่อให้ยกระตับกลุ่มชุมชนมีระบบที่สามารถที่พึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งจนเกิดความเข้มแข็งในด้านอาชีพของกลุ่มชุมชนไต้

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

1.โปรแกรม 1 Day Trip ราคา 599 บาท/คน

     08.00 น. ออกจากอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

     09.00 น. วัดชลธาราสิงเห แล ล่องเรือชมทัศนียภาพคลองตากใบ ร่วมกิจกรรมชำ การประมงพื้นบ้าน

     11.00 น. ชมนิทรรศการโครงการพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่อำเภอดากใบ (ตากใบโมเดล)

                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเสนราธิวาส

     12.00 น. รับประทานอาหาร

     13.00 น. เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ธนาคารสัตว์น้ำ และ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

     14.00 น. การแปรรูปปลากุเลาเม และกะปีบ้านเกาะยาว

     16.00 น. กิจกรรมเก็บหอย และปลูกป่าชายเลน

     17.00 น. สะพานคอย ๑๐๐ ปี และรับวัตถุดิบจากกิจกรรมทำการประมงพื้นบ้าน

     18.00 น. เข้าที่พักเดินทางกลับอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2.โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ราคา 2,999 บาท/คน (ยังไม่รวมตั๋วเดินทางไป-กลับ)

- วันแรก

     12.00 น. ถึงจังหวัดนราธิวาส

     12.30 น. รับประทานอาหาร ร้านมันตรา

     13.00 น. พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

     13.30 น. มัสยิดวาดีลฮูเซ็น มัสยิด ๓๐๐ ปี

     14.00 น. น้ำตกปาโจ

     15.00 น. พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

     16.00 น.ชมวิถีชีวิตชุมชนชายทะเล หาดนราทัศน์ และพลับพลาที่ประทับและเขื่อนท่าพระยาสาย

     17.00 น. เข้าที่พัก

     19.00 น. รับประทานอาหาร ภัตตาคารมังกรทอง

- วันที่สอง

     07.30 น. รับประทานอาหาร ร้านดีเด่น

     09.00 น. สะพานคอย ๑๐0 ปี และส่องเรือซมทัศนียภาพคลองตากใบ ร่วมกิจกรรมจำการประมงพื้นบ้าน

     11.00 น. ชมนิทรรศการโครงการพัฒนาด้านการประมงในพื้นที่อำเภอตากใบ (ตากใบโมเดล)

                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     12.00 น. รับประทานอาหาร

     13.00 น. เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ธนาคารสัตว์น้ำ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

     15.00 น. การแปรรูปปลากุเลาเต็ม และกะปิบ้านเกาะยาว

     16.00 น. กิจกรรมเก็บหอย และปลูกป่าชายเลน

     17.00 น. เข้าที่พัก

     19.00 น. รับประทานอาหารวัตถุดิบจากกิจกรรมจำการประมงพื้นบ้าน

- วันที่สาม

     05.30 น. ชมแสงแรกที่เกาะยาว

     06.00 น. รับประทานอาหาร ร้านอาหารพื้นเมือง บ้านเกาะยาว

     08.00 น. วัดชลธาราสิงเห

     09.00 น. ตลาดตาบา ไทย-มาเลเชีย และดิวตี้ฟรี

     10.30 น. ร้านของฝากปลากุเลาเค็มตากใบ

     11.00 น. รับประทานอาหาร นัดพบยูงทอง

     12.00 น. เดินทางกลับ

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะยาว สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โทร. 08-3890-5874  นายอับดุลฮาเล่ง ตะตีนาลาฮา, โทร. 09-5439-5498  นายชำรอง อินเอก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218