โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคุณธรรมท่องเที่ยวบางปู @บ้านบาลาดูวอ จังหวัดปัตตานี (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคุณธรรมท่องเที่ยวบางปู @บ้านบาลาดูวอ จังหวัดปัตตานี (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

        ตำบลบางปู เล่ากันว่าหมู่บ้านแห่งนี้เดิมๆอยู่ริมทะเล (อ่าว)ในทะเลมีปลาชุกชุมชาวบ้านประกอบอาชีพประมงน้ำตื้น ทุกครอบครัวจะมีเรือและเครื่องมือจับปลาลักษณะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ และบางปูได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เทศบาลตำบลบางปูตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒  ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ประมาณ ๔.๙๐  ตารางกิโลเมตร โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลบางปู เป็นเทศบาลตำบลบางปู ราษฎรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๙ เป็นชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม มีถนนสายหลักตัดผ่านในเขตเทศบาล ๒ สาย คือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ คลองแงะ-นราธิวาส และถนนทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย (สายเกาหลี) ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดปัตตานีประมาณ ๑๕ กิโลเมตร สภาพทั่วไปพื้นที่เป็นดินทราย เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ติดกับทะเลสภาพชุมชนแออัดและเป็นชุมชนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่      ตำบลบางปูเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอยะหริ่งจากการค้นคว้าจากเอกสารและชาวบ้านเล่าปากต่อปากกันมา มีหมู่บ้าน จำนวน สามหมู่บ้าน คือ บ้านบางปู  คำว่า “ บางปู ” ที่หมู่บ้านนี้เดิมเป็นทะเล และในทะเลแห่งนี้เป็นแหล่งที่มีปูมากมาย

        ด้านการท่องเที่ยว ตำบลบางปูเริ่มจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาร่วมชุมชนท่องเที่ยวบางปู ได้พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ป่าชายเลนตลอดแนวอ่าวบางปู  เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสถานที่ศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานี คือป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและกิจกรรมล่องเรือชมอุโมงค์โกงกางที่มีความยาวประมาณ ๖๐๐  เมตร   มีฝูงนกกระยางและนกกาน้ำอาศัยอยู่ในป่าโกงกางเป็นหมื่นๆตัว ส่วนกลางคืนนั่งเรือชมหิ่งห้อยเปล่งแสงระยิบระยับนับแสนตัวที่ต้นลำพูภายในบริเวณป่าไม้โกงกาง สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง  กิจกรรมการจับกุ้งและปลาด้วยมือ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง โดยมีกิจกรรมดังนี้

. นวดฝ่าเท้า 

. เก็บหอย 

. ชมวิวบนลานไม้ไผ่ ๑๘๐ องศา  

. ชมเกาะนกนานาชนิด 

. เก็บภาพ I LOVE BANGPU และสะพานสายรุ้ง ใช้เวลา ๑.๓๐ นาที

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชุมชนคุณธรรมท่องเที่ยวบางปู@บ้านบาลาดูวอเกาะพิทักษ์ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู  อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 08-6969-7748

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  128  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218