โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านคุ้งโตนด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บ้านคุ้งโตนด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

   คุ้งโดนด เป็นชื่อเรียกตามลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นส่วนเว้าเข้าไปของฝั่งน้ำ ซึ่งในอดีตบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของส่วนเว้าเข้าไปมีต้นตาลโตนตขึ้นอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า คุ้งโตนด ซึ่งเป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเล ติดพื้นที่ภูเขาสามร้อยยอด อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาแตง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอีกด้วย อาชีพหลักของชาวบ้านคุ้งโตนดคือการทำประมง ออกเรือเล็กไปจับกุ้ง, ปลา, หมึกหรือปูทะเล ส่วนอาชีพเสริมนั้นได้แก่การเลี้ยงสัตว์และค้าขายสินค้าพื้นบ้าน เช่น หมึกตากแห้ง ปูม้า กั้ง และกุ้งแชบ๊วย แต่เดิมบริเวณนี้เป็นบริเวณที่อุตมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่า และสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู และปลาทะเล ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมาเห็นความอุดมสมบูรณ์เข้าจึงชวนกันมาตั้งถิ่นฐาน หลังจากนั้น ความอุตมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้ทำให้มีราษฎรเข้ามาอาศัยเพิ่มอยู่เรื่อยๆ แต่ยังมีจำนวนครัวเรือนไม่มากเหมือนปัจจุบัน เพราะการติตต่อกับโลกภายนอกทำได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากมีภูเขาขนาดใหญ่ขวางกั้นทางทิศตะวันตก ส่วนทิศตะวันออกนั้นก็ติดกับทะเลอ่าวไทย ชาวบ้านต้องใช้การสัญจรไปมาหาสู่หรือส่งสินค้าประมงออกไปจำหน่ายด้วยทางเรือ

   เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓ พระบาทสมเต็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชตำเนินออกเยี่ยมราษฎรเป็นการส่วนพระองค์ด้วยเรือพระที่นั่งจากวังไกลกังวล อำเภอหัวหินล่องลงมาทางทิศใต้จนมาถึงยังพื้นที่ของบ้านคุ้งโตนด เสด็จพระราชดำเนินลงจากเรือพระที่นั่งลุยน้ำทะเลขึ้นมายังหมู่บ้านคุ้งโตนตเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงพื้นที่และทางสัญจรไปมาของชาวบ้านในบริเวณนั้น จากสายพระเนตรของพระองค์ท่าน ทรงพบเห็นถึงความยากลำบากของราษฎรในการเดินทางหรือการทำมาค้าขาย เนื่องจากบ้านคุ้งโตนดนั้นมีทั้งทะแลและกูเขาขวางกั้นอยู่ทุกทิศทุกทาง พระบาทสมเด็งพระเจ้าอยู่หัว รัชกาสที่ ๙ ได้มีพระราชดำริให้ทำการเจาะช่องเขาร่วมถึงทำถนนเข้าสู่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ แห่งนี้ เพื่อเปิดเส้นทางเข้า-ออกจากหมู่บ้านคุ้งโตนดเชื่อมต่อกับโลกภายนอก บรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในการคมนาคม

 

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ ( 1 Day Trip)

   - 05.30 – 08.30 น.  เดินเท้าชมวิวเขาแดง ม.2 ต.เขาแดง ระยะทาง 400 เมตร

   - 08.30 – 10.00 น.  เดินลัดเลาะชมป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ม.2 ต.เขาแดง

   - 10.00 – 12.00 น.  ล่องเรือชมเขาและทะเล ลงเรือท่าเรือวัดเขาแดง ม.2 ต.เขาแดง

   - 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน แหลมทองซีฟู้ต ม.2 ต.เขาแดง

   - 13.00 – 14.00 น.  เดินเท้าชมชมถ้ำ ถ้ำไทร ม.1 บ้านคุ้งโตนด ระยะทาง 280 เมตร

   - 14.00 – 17.00 น.  ชมวิถีชุมชนชาวประมง บ้านถ้ำไทร ม.1 บ้านคุ้งโดนต

   - 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ร้านหาดถ้ำไทร ม.1 บ้านคุ้งโตนด

 

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

   ชุมชนประมงบ้านคุ้งโดนด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาแดง อำเกอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 08-7003-8169 นายอำนาจ บุญมา ประธานกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  129  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218