กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด (Fisherman’s Village Resort) กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว
    
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 สมาชิกแรกตั้ง 21 ราย เป็นกลุ่มย่อยของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว โดยมีพัฒนาต่อยอดจาการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชุน โดยนำทรัพยากรที่มีในท่องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้และมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่งกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว เป็นฝ่ายดูแลจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
1. ล่องเรือเล็กชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมมัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว
2. รณรงค์การปลูกป่าชายเลน (ต้นโกงกาง)
3. ชมหอดูนก
4. ล่องเรือชมหิ่งห้อย (ตามฤดูกาล)
5. งมหอยปากเป็ด
6. สะพานวัดใจ / ทานอาหารทะเลพื้นถิ่น
7. ปล่อยปูสไลเดอร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  129  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218