โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่ (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่ (Fisherman’s Village Resort) 



   ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     ชุมชนประมงต้นแบบบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 พื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเล ประชากรประมาณ 384 ครัวเรือน จำนวน 1,577 คน ประกอบอาชีพด้านการประมง ทำสวน ค้าขาย สำหรับอาชีพประมงเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้าน ใช้เครื่องมือประเภทอวนลอยปลา อวนลอยกุ้ง อวนลอยปู ลอบปู เก็บหอย ตกปลา และได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โครงการ Charm มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศุภนิมิต และมีการจัดตั้ง "อาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ" เพื่อร่วมกับกรมประมง ในการฟื้นฟูทรัพยากรประมง โดยความสมัครใจร่วมกันหยุดทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสูง และร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (กรมประมง) ในการเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พร้อมทั้งแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ในการออกปราบปรามผู้กระทำความผิด จนสามารถกวาตล้างเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย อวนลาก อวนรุน อวนรัง ให้หมดไปจากพื้นที่บ้านไหนหนัง

     พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมดำเนินงานหลายกิจกรรม เช่น จัดทำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูหอยแครง จำนวน 10 ไร่ หอยชักตีน จำนวน 50 ไร่ หอยจุ๊บแจง จำนวน 500 ไร่ ปูทะเล ในพื้นที่เดียวกับหอยจุ๊บแจง, จัดตั้งธนาคารปูม้าไข่ จำนวน 2 สาขา, จัดสร้างธนาคารบ้านปลา จำนวน 5 สาขา, จัดตั้งธนาคารขยะ และ ธนาคารต้นไม้ มีกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมในชุมชน เช่น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านไหนหนัง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง, กลุ่มขนมพื้นถิ่น, กลุ่มไร่นาสวนผสม, กลุ่มของที่ระลึก และกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ในชุมชน สู่การสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อต่อยอดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยระบบบริหารจัดการประมงโดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ (1Days Trip)

   เส้นทางท่องเที่ยวที่ 1 (ครึ่งวัน)

-พายเรือคายัคชมบำโกงกางบริเวณเขากาโรส จำนวน 2 ชั่วโมง (300 บาท/คน)

   เส้นทางท่องเที่ยวที่ 2 (เต็มวัน)

- ลงเรือ 9 โมงเช้า ชมหุบผาปีศาจ ล่องเรือคายัค ช่องลอดเขา รับประทานอาหารกลางวัน หาดอ่าวมะขาว ขึ้นฝั่งเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ (900 บาท/คน)

 

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติตต่อได้ 087-2733798, 087-8022353

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  129  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218