ร่วมการลงพื้นที่และแถลงข่าวการตรวจสอบเอกสารหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook)

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


ร่วมการลงพื้นที่และแถลงข่าวการตรวจสอบเอกสารหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่สะพานปลาคณาศรีนุวัติ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายสรเมษ ชโลวัฒนะ ผู้แทนกองตรวจการประมง หัวหน้าด่านตรวจประมงชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง ได้มอบหมายให้ว่าที่เรือตรีพรมสันต์ ทองแตง เพื่อเข้าร่วมการลงพื้นที่และแถลงข่าวการตรวจสอบเอกสารหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) ปลอม หลังเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจพบแรงงานต่างด้าว จำนวน 11 ราย บนเรือประมงอวนลากคู่ ใช้เอกสารแทน Seabook ปลอม และมีการขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก ชลบุรี  โดยท่านรองอธิบดีฯได้กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย โดยในส่วนของแรงงานภาคการประมง มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการแรงงานประมงที่เจ้าของเรือประมงจะต้องดำเนินการไว้อย่างชัดเจน อาทิ ค่าจ้าง  เงินตอบแทน  หลักประกันสุขภาพ  วันหยุดพักผ่อน เวลาทำงาน อาหารน้ำดื่ม ที่พัก ฯลฯ และหากเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างด้าวบนเรือประมง ซึ่งจะต้องมีหนังสือคนประจำเรือ (seabook) เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่รัฐสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ โดย ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขั้นในเรื่องนี้เป็นพิเศษ โดยใช้หลัก 3 ป. คือ ป้อง ปราม และปราบซึ่งที่ผ่านมากรมประมงได้ดำเนินการในเรื่องของการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญการทำประมงผิดกฎหมายและแรงงานประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหารือในประเด็น เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการประมงจากระบบของกรมเ...  308   ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำการประมงพาณิชย์   274  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาค...  233  การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง    214  เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU   208  เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื...  175  ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าท...  162  หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIP...  156  กลุ่มตรวจสอบเรือประมง จัดประชุมผ่านระบบการประชุม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำเสนอผล...  145  ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี   134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)