ร่วมในการประชุมหารือกับ Mr. Aldo Dell’Ariccia หัวหน้าทีมกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพิ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรป - อาเซียน (The Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument: E-READI)

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


ร่วมในการประชุมหารือกับ Mr. Aldo Dell’Ariccia หัวหน้าทีมกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพิ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรป - อาเซียน (The Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument: E-READI) วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง ได้มอบหมายให้นายนิธพล บุญนิธิ เข้าร่วมในการประชุมหารือกับ Mr. Aldo Dell’Ariccia หัวหน้าทีมกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพิ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรป - อาเซียน (The Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument: E-READI) นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรมประมง ได้แก่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.) กองกฎหมาย (กกม.) กองประมงต่างประเทศ (กปต.) และ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (กรป.) เข้าร่วมการประชุมด้วย ที่ประชุมได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเอกสารแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยน การเข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลการประมง IUU (Guideline on sharing, access to, and use of IUU fishing - related information) สำหรับโปรแกรม AN – IUU interactive platform ภายใต้เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย (AN-IUU) และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหารือในประเด็น เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการประมงจากระบบของกรมเ...  309   ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำการประมงพาณิชย์   275  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาค...  235  การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง    215  เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU   209  เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื...  175  ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าท...  162  หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIP...  156  กลุ่มตรวจสอบเรือประมง จัดประชุมผ่านระบบการประชุม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำเสนอผล...  145  ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี   134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)