ชุดวีดิทัศน์ (SDGs) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

ชุดวีดิทัศน์ (SDGs) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-31  |   ข่าววันที่: 2021-03-31 |  อ่าน: 211 ครั้ง
 

เนื่องด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ได้ร่วมลงนามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน ประกอบกับมีมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับทุกส่วนในสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายความยั่งยืน สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดทำชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" ซึ่งสามารถดูวีดิทัศน์นี้ได้ตามลิงค์ วีดิทัศน์ชุด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา"

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (477)  กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (423) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (357) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (355) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (354) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (317) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (307) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (284) ศพท.ระนองปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ ชายหาดท่าเรือแหลมสน จ.ระนอง.. (281) อบรมหลักสูตร "แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (250)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง