ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย.. (148)  กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (134) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (133) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (132) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (118) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพร.. (107) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเกาะคณฑี.. (103) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (96) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (94) ร่วมลงนามถวายพระพร.. (92) ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (89) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (86) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านบางกล้วยนอก.. (85) ถวายพระพรพระพันปีหลวง.. (77) ถวายพระพร.. (68) อบรมหลักสูตร "แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (66) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพรพระบรมราชินี.. (4)