บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง
นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง
    


.....


    


นายมนตรี สุมณฑา

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวสุดา โชติเจริญสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายชัยชาญ ชูวงศ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายบุญญทธิ์ เพิ่มนาค

นักวิชากาประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวจารุจิตร วิภวดิลก

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายกฤษณ์พงศ์ ทองคำนวน

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


.....


    


นายวัชชิระ โซ่โดบ

นักวิชาการประมง
    
นายรังสรรค์ ชนาชน

เจ้าพนักงานประมง
    
นายกิตติ ศักดิ์สมพงศ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายธนินท์ แก้วมณี

ช่างเชื่อม
    
นางวรรณา ทองหวล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางโชติกา จันทราวัฒน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางรุ่งรัตน์ ตรีสงวนจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางกันยารัตน์ คงสมาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวแสงเดือน อารีชน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายเดชา สมรวมจิตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมคิด สุขใย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายมานพ อินทร์แก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายจรินทร์ เซ่งเหลียน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


.....


    


นายขันติ ทองปาน

ปฏิบัติงานสำรวจและบันทึกข้อมูล
    
นายพิเชษฐ์ ชัยชนะ

งานรักษาความปลอดภัย
    
นายสมจิตต์ แซ่อ๋อ

งานรักษาความปลอดภัย
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

 157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง