บุคลากรสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานีวิจัย และพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายมนตรี สุมณฑา

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวสุดา โชติเจริญสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    


นายชัยชาญ ชูวงศ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายกฤษณ์พงศ์ ทองคำนวน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวจารุจิตร วิภวดิลก

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายวัชชิระ โซ่โดบ

นักวิชาการประมง
    


นายรังสรรค์ ชนาชน

เจ้าพนักงานประมง
    


นายกิตติ ศักดิ์สมพงศ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายธนินท์ แก้วมณี

ช่างเชื่อม
    


นางวรรณา ขุนคง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นางโชติกา จันทราวัฒน์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางรุ่งรัตน์ ตรีสงวนจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางกันยารัตน์ คงสมาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นางสาวแสงเดือน อารีชน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายเดชา สมรวมจิตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายสมคิด สุขใย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายมานพ อินทร์แก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายจรินทร์ เซ่งเหลียน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

 157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง