นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง
    


.....


    


นายมนตรี สุมณฑา

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวสุดา โชติเจริญสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายชัยชาญ ชูวงศ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
น.ส.กชกาญ พันธุรัตน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวจารุจิตร วิภวดิลก

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายกฤษณ์พงศ์ ทองคำนวน

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


.....


    


นายวัชชิระ โซ่โดบ

นักวิชาการประมง
    
นายรังสรรค์ ชนาชน

เจ้าพนักงานประมง
    
น.ส.นัยน์เนตร อินทร์แก้ว

เจ้าพนักงานประมง
    


นายกิตติ ศักดิ์สมพงศ์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายธนินท์ แก้วมณี

ช่างเชื่อม
    
น.ส.วรรณา ทองหวล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นายธนารักษ์ สันสาคร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางรุ่งรัตน์ ตรีสงวนจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางกันยารัตน์ คงสมาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวแสงเดือน อารีชน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายเดชา สมรวมจิตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสมคิด สุขใย

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
ว่าที่ ร.ต.นนท์ แก้วประเสริฐ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายจรินทร์ เซ่งเหลียน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

 157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง    ranongfish@yahoo.com   077812366   077812365   แฟนเพจ