บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

วันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ทั้งหมด 6 ลำ ประกอบ ด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 3 ลำ  มีแหล่งทำการประมงบริเวณ  เกาะบัว  เกาะสิมิลัน  เกาะสุรินทร์ มีอัตราการจับเฉลี่ย  เท่ากับ  38.00  กก./ชม.  สัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมด  ประกอบด้วย  สัตว์น้ำเศรษฐกิจ  มีอัตราการจับเฉลี่ย  เท่ากับ 27.23 กก./ชม. และปลาเป็ด  มีอัตราการจับเฉลี่ย  เท่ากับ 10.78 กก./ชม.  และเครื่องมืออวนล้อมจับปลาโอ จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมง บริเวณเกาะราชา และทิศใต้ภูเก็ต สัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมดประกอบด้วย ปลาโอดำ ปลาโอแถบ ปลาโอแกลบ และปลาโอลาย มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 3,489.19 กก./วัน

วันที่ 28 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารสำนักงานศูนย์ฯ และบ้านพักศูนย์ฯ และร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธงของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลปลิงทะเล ภายใต้โครงการงานวิจัย เรื่อง “ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลิงทะเลทางฝั่งอันดามัน” บริเวณชายหาดปากคลองบ้านบางกล้วย ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง และบริเวณชายหาดท่าเรือท่าต้นสน ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง การสำรวจครั้งนี้ พบปลิงทะเลหัวมัน (Acaudina molpadioides) โดยศูนย์ฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จตามแผนงานโครงการวิจัยและจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้แก่ชุดโครงการวิจัยต่อไป

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ได้ส่งมอบธนาคารสัตว์น้ำรูปแบบใหม่โดยพัฒนาเป็นธนาคารสัตว์น้ำไฮบริด (ไข่หมึกและไข่ปู) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนได้หลากหลายชนิดให้แก่ชุมชนบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรหมึกหอมและปูม้าในทะเลอันดามันบริเวณจังหวัดระนอง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความอยู่ดีมีสุข ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน (EAFM)

ในเดือนสิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ให้บริการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ภายในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ให้กับเรือประมงพาณิชย์ตามประกาศกรมประมง เรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ.2562 จำนวน 6 ลำ ซึ่งได้ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อโรค ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากคนสู่คนในพื้นที่ปิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการของศูนย์ฯ และบุคลากรเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในการเข้ารับบริการและทำงานภายในศูนย์ฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมกับผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวประมง ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำนวน 789,000 ตัว เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลอันดามันบริเวณจังหวัดระนอง ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน (EAFM) ณ บ้านหาดทรายดำ หมู่ 5 ตำบล หงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง แบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับชุมชน จำนวน 400,000 ตัว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองใหญ่ บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง แบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

           เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2564 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 3 ชนิดเครื่องมือ รวมทั้งสิ้น 22 ลำ ประกอบด้วย เครื่องมือลอบปูม้าพับได้ จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดบางเบน อัตราการจับเฉลี่ย 33.900 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 14 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะสน เกาะหมู แหลมไผ่เกาะพยาม เกาะค้างคาว เกาะล้าน หน้าบางเบน หน้าทะเลนอก และหน้าหาดประพาส อัตราการจับเฉลี่ย 15.058 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนกุ้งสามชั้น จำนวน 7 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะล้าน และหน้าทะเลนอก อัตราการจับเฉลี่ย 6.008 กก./เที่ยว

           เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 โดยสุ่มตัวอย่างจากเรือประมง ทั้งหมด 6 ลำ ประกอบด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะสุรินทร์ เกาะบัว เกาะสิมิลัน เกาะราชา หน้าภูเก็ต มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  45.59 กก./ชม. สัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมดประกอบด้วย สัตว์น้ำเศรษฐกิจ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 29.09 กก./ชม. และปลาเป็ด มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 16.50 กก./ชม. เครื่องมืออวนลากคู่ จำนวน 3 คู่ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะพยาม เกาะกำ เกาะสุรินทร์ เกาะบัว มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  174.25 กก./ชม. สัตว์น้ำที่จับได้ทั้งหมดประกอบด้วย สัตว์น้ำเศรษฐกิจ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 102.36 กก./ชม. และปลาเป็ด มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 71.89 กก./ชม.

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (481)  กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (425) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (361) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (357) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (355) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (317) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (310) ศพท.ระนองปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ ชายหาดท่าเรือแหลมสน จ.ระนอง.. (287) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (284) อบรมหลักสูตร "แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (251)