ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา 

 เผยเเพร่: 2019-12-24  |   ข่าววันที่: 2019-12-24 |  อ่าน: 389 ครั้ง
 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

สังกัด   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

             กองตรวจการประมง กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ตั้ง      หมู่ที่  ๑  ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

              จุดพิกัดที่  E ๖.๑๕๙๕๓๘       N ๑๐๑๒๗๗๕๓๒

ความเป็นมา  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา จัดตั้งขึ้นตามโครงการ      หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์สำนักบริหารจัดการด้านการประมง จึงดำเนินการจัดหาสถานที่ และของบประมาณในการก่อสร้างปี ๒๕๓๕ โดยปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของสถานีประมงน้ำจืด จังหวัดยะลา ซึ่งย้ายไปอยู่ อำเภอธารโต แล้วจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานประจำในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘

                     หน้าที่รับผิดชอบ

                       1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรประมงน้ำจืด และการกระทำผิดตามกฎหมาย พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และพรก.การประมงแก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

                       3) มีพื้นที่จับสัตว์น้ำจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

พื้นที่รับผิดชอบ   แหล่งทำการประมงน้ำจืดที่จังหวัดยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส

                    พื้นที่หลัก

                        -  เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง  จังหวัดยะลา  6  แห่ง

                                      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำวัดหน้าถ้ำ

                                        - เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำหน้าเขื่อนบางลาง

                                      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำคลองโต๊ะโม๊ะ

                                      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำคลองฮาลา 

                                      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำคลองกาบู

                                      - เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบ้านตาพะเยา       

                                    -  พรุลานควายและพรุน้ำดำ ท้องที่อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  และอำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี

พื้นที่รอง

                        - พื้นที่ทั่วไปนอกเหนือจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง

                        - แม่น้ำปัตตานี  แม่น้ำสายบุรี  แม่น้ำบางนรา, แม่น้ำตากใบ

                        - คลองตันหยง  คลองชลประทาน  บึงสาโป๊ะ  พรุโต๊ะแดง

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130