ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)


ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566 

กิจกรรม


วันที่ 1 - 4 ม.ค.66 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) โดย นายนุรัตน์ ขาวสอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) ได้มอบหมายให้ นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ นำเรือตรวจประมง ย 09 พร้อมรถยนต์ราชการ ออกปฏิบัติงาน ชุดเฉพาะกิจทางทะเล ตามหนังสือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ที่ กษ.0224.พ/ว.697 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการ ห้วงเดือนธันวาคม 2565 ถึง มกราคม 2566 ต่อเนื่องหลายวัน ทั้งนี้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ออกปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจทางทะเล ในการเฝ้าระวัง ดูแลช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะทางทะเล เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล พื้นที่อ่าวแม่รำพึง อ่าวเทียน และตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผลการปฏิบัติงาน ในช่วงดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน    166   เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน    147  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานและไร้การคว...  71  ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่สำหรับพิธีการจัดกิจกรรมปล่อยปู ณ.วัดเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ปร...  65   เครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2565...  64  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดอำเภอ /คณะ...  63  ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง   62  ประชุมครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขต ทะเลชายฝั่ง พ.ศ.256...  59  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มหมู่บ้านปากคลอง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน  จ.ประจวบค...  56  ตรวจสอบเรือประมงมีพฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย (Suspicious target)   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) 611 ม. 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140    bangsaphan_01@hotmail.com   -   -