โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู) 

เอกสารภายใน


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ร่วมกับสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ จัดทำโครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ.“คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” จัดฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู) ให้กับผู้จัดทำธนาคารปูม้า จำนวน 5 ชุมชน ดังนี้

1. บ้านอ่าวขาม ม.5 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด

2. บ้านแหลมหญ้า ม.3  ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง  จ.ตราด

3. บ้านห้วงโสม ม.3  ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่  จ.ตราด

4. บ้านตาหนึก ม.5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

5. บ้านคลองใหญ่ ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตราด ซิตี้ ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1. การรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและการสร้างเครือข่าย โดยคุณศุภชัย สถาการ ประธานสมาคมพลเมืองจิตอาสา

2. การดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้า เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการเพาะฟัก และอนุบาลปูม้า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ได้ร่วมกันปล่อยลูกปูม้าลงทะเลบริเวณสถานีวิจัยประมงทะเล ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

3. สภาวะทรัพยากรปูม้าและการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดำเนินการบรรยายโดย นายกฤษฎา ธงศิลา นักวิชาการประมงชำนาญการ

4. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับปล่อยปูม้า ดำเนินการบรรยายโดย นายเกรียงไกร อัตตนาถวงษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

จากนั้น ผู้จัดโดยเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากศูนย์ฯ ช่วยจัดทำแผนการบริหารจัดการกลุ่มธนาคารปูม้าของแต่ละชุมชน โดยแลกเปลี่ยนความรู้การระดมความคิดเห็นซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางและวิธีการฟื้นฟูกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ