การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการทำประมงแมงกะพรุนในพื้นที่จังหวัดระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการทำประมงแมงกะพรุนในพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโนรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยสำนักงานประมงจังหวัดระยองได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการทำประมงแมงกะพรุนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองเข้าร่วมรับฟัง ร่วมกับตัวแทนชาวประมงจากอำเภอบ้านฉางและอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อหารือและเสนอแนวทางการทำประมงแมงกะพรุนในพื้นที่จังหวัดระยอง เช่น การกำหนดรูปแบบเครื่องมือ วิธีการทำประมง พื้นที่การทำประมง ขนาดของเรือประมงที่ใช้ประกอบการทำประมง ปริมาณของแมงกะพรุนที่จับได้ เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   116  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ