พิธีส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


พิธีส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีดำเนินการจัด "พิธีส่งมอบปะการังเทียมแก่          ชาวประมง" ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่ออนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
ในพิธี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวประมง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการปะการังเทียม พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้      ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศให้มีความยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   120   กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   120  โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   118  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  85  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   68  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   67  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ