ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการทำประมงบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายาก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการทำประมงบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายาก ตามที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการใช้กฎระเบียบว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (Marine Mammal Protection Act : MMPA) โดยมีประเด็นหลักเกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องเป็นสัตว์น้ำที่ได้จากทำการประมงที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เท่านั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าว กรมประมงจึงขอความร่วมมือให้ผู้ควบคุมเรือประมงทุกลำหลีกเลี่ยงการทำการประมงบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วาฬและโลมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ส่งมอบปะการังเทียมแก่ชุมชนประมงระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศ   118   โครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน   117  กิจกรรมชาวประมงรักษ์ทะเล   117  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ประจำปี 2565 ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025...  83  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   70  โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองโดยชุมชนมีส่วนร่วม    67  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หอยหวาน   67  การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง   66  กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย   65  เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เ...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ