ประชุมvideo conference วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุวิมล สี่หิรัญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและสรุปผลงานของกรมประมงที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2564, หารือพิจารณาโครงการ/ผลงานที่หน่วยงานเสนอสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด, การกำหนดระยะเวลาในการส่งใบสมัครทางระบบออนไลน์ และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

     กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    it-network@fisher.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ