พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


พิธีเปิด Fisherman Shop@ Bang Khen วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ Fisherman Shop กรมประมง