นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ชำนาญการ)
    


นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
    
นายนภัส โสมวดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
    
นายไพศาล ผลสง่า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
    


นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    
ว่าที่ร้อยโททัศสาคร สุวรรณจิระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    
นายอรรถชัย อินทรทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    


นางสาวนัยนา ภู่พันธ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
    
นายธนัญชัย ประเสริฐสุข

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
    
นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
    


นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2
    
นายอภิสิทธิ์ ขำศิริ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
    


นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
    
นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง 50 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    itsupport@fisheries.go.th   0-2940-5602 ต่อ 4040   0-2940-5602   แฟนเพจ