บุคลากรกลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศุภวัฒน์ โกมลมาลย์

ผู้อำนวยการศูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    


นางกมลลักษณ์ สร้างเอี่ยม

หัวหน้ากลุ่บริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    
นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    
ทวีศักดิ์ บำรุงสุข

เจ้าพนังงานคอมพิวเตอร์
(ระดับปฏิบัติการ)
    
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมประมง 50 ถนน พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร