MSY ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


MSY ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565         เมื่อวันที่ 8 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมหลักสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง  กิจกรรมย่อยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ฯ (MSY) ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยทำการวัดขนาดความยาว และชั่งน้ำหนักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาซิวแก้ว ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว และปลากระมัง พร้อมทั้งศึกษาการสืบพันธุ์ของปลาระยะเจริญพันธุ์ (Maturity stage) และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index, GSI) ภายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตามกิจกรรมการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงฯ (น้ำแดง) ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Logbook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   128   ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน...  125  Logbook ประจำเดือนมีนาคม 2565   123  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ระดับ...  102  ปลอ่ยกุ้งก้ามกราม 2565-หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพอง   102  ปล่อยกุ้งก้ามกราม บ้านท่าเรือ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   100  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงระดับพื้นที่ (FC ขอนแก่น)   96  MSY ประจำเดือนมกราคม 2565   94  MSY ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   92  ปลอ่ยกุ้งก้ามกราม 2565-บ้านฟ้าเลื่อม ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น

     250 หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250    ifubonrat@gmail.com   043446109   แฟนเพจ