การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์

 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-24  |   ข่าววันที่: 2020-12-15 |  อ่าน: 90 ครั้ง
 

การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์ (broodstock management) เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการปรับปรุงพันธุ์ (genetic improvement) เป็นการวางแผนการผสมพันธุ์และการดารงรักษาสายพันธุ์ที่เหมาะสม การบริหารจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้าในฟาร์มมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้ได้สายพันธุ์สัตว์น้าที่ปรับตัวได้ดีกับสภาพการเลี้ยงในที่กักขัง และยังคงไว้ซึ่งระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ดี รวมทั้งจากัดการผสมเลือดชิดให้เกิดน้อยที่สุด โดยการควบคุมกิจกรรมในโรงเพาะฟักทั้งหมด เพื่อจัดการพันธุกรรมของประชากร/สายพันธุ์ ให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ประสบผลสาเร็จและมีความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์อย่างรวดเร็ว สามารถผลิตสัตว์น้าพันธุ์ดีที่มีคุณภาพทั้งในด้านพันธุกรรมและลักษณะปรากฎ ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามสามารถผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ยังคงดารงไว้ซึ่งลักษณะที่ดี มีคุณภาพทั้งด้านลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออกเหมือนในรุ่นพ่อแม่ ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าปรับปรุงพันธุ์จึงควรมีความรู้ด้านการบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามที่ถูกต้องตามหลักพันธุศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถรักษาคุณลักษณะของประชากร/สายพันธุ์ โดยเฉพาะลักษณะทางเศรษฐกิจไว้ได้ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้าใบพายมวกเหล็ก 3 แหล่ง.. (271)  การปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส เพื่อเพิ่มอัตราการแตกหน่อ.. (263) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาราจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 3 มกราคม 2563).. (204) แบนเนอร์.. (151) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านการประมง).. (138) การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์.. (90) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์”.. (88) NRIIS.. (78) NRIIS.. (78) NRIIS.. (78) NRIIS.. (78) NRIIS.. (78) TARR.. (76) TARR.. (76) TARR.. (76) TARR.. (76) TARR.. (76) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย.. (39) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย.. (39) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย.. (39)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า  อ. คลองหลวง   จ. ปทุมธานี  12120