นางสาวสุจิตรา เพชรคง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายภูริภัทร คงขำ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายภวัต แหวนในเมือง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายปพน เรืองทอง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวนารีวรรณ วรรณสอน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรรษิดา ภู่ชัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิราพร กองเพิ่มพูล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุพรรณี จิตมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    


ว่าง

นักวิชาการประมง
(ลูกจ้างชั่วคราว)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า  อ. คลองหลวง   จ. ปทุมธานี  12120    genetic.academic@gmail.com   0-2904-7604 ต่อ 25