บุคลากรกลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
นางสาวสุจิตรา เพชรคง

หัวหน้ากลุมวิชาการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวจริญญา สุวรรณนาคะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายถาวร จีนหมิก

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางศิริพร จีนหมิก

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวชลาพร ปิ่นสุวรรณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรรษิดา ภู่ชัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิราพร กองเพิ่มพูล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุพรรณี จิตมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า  อ. คลองหลวง   จ. ปทุมธานี  12120