ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์”

 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-24  |   ข่าววันที่: 2020-12-23 |  อ่าน: 89 ครั้ง
 

ตามที่กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ มีภารกิจในการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ โดยมีบุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเป็นผู้ให้คำแนะนำและตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำและหน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำภายใต้กรมประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ซึ่งผู้ให้คำแนะนำและตรวจประเมินจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์อย่างถูกต้อง โดยการบริหารจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในฟาร์มมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้ได้สายพันธุ์สัตว์น้ำที่ปรับตัวได้ดีกับสภาพการเลี้ยงในที่กักขัง และยังคงไว้ซึ่งระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ดี รวมทั้งจำกัดการผสมเลือดชิดให้เกิดน้อยที่สุด โดยยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากการคัดเลือก (โดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์) เพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในสัตว์น้ำ พบว่าประชากรสัตว์น้ำจากฟาร์มส่วนใหญ่จะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงเมื่อเทียบกับประชากรธรรมชาติ สาเหตุหลักที่ทำให้สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม มี 3 สาเหตุ คือการขาดช่วงทางพันธุกรรม (genetic drift) การผสมเลือดชิด (inbreeding) และการคัดเลือก (selection) ดังนั้นการจัดการพ่อแม่พันธุ์จึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปรับปรุงพันธุ์ (genetic improvement) โดยต้องมีการวางแผนการผสมพันธุ์และการดำรงรักษาสายพันธุ์ที่เหมาะสม และต้องควบคุมกิจกรรมในฟาร์มทั้งหมด เพื่อจัดการพันธุกรรมของประชากร/สายพันธุ์ ให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดี จะส่งผลให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังคงความหลากหลายไว้ได้ และการปรับปรุงพันธุ์มีความก้าวหน้า จากหลักการดังกล่าวหากผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ตรวจประเมินฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคลากรภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ โดยโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมประมง (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ อีกทั้งสอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้าใบพายมวกเหล็ก 3 แหล่ง.. (271)  การปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส เพื่อเพิ่มอัตราการแตกหน่อ.. (263) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาราจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 3 มกราคม 2563).. (204) แบนเนอร์.. (151) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านการประมง).. (138) การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์.. (90) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์”.. (89) NRIIS.. (78) NRIIS.. (78) NRIIS.. (78) NRIIS.. (78) NRIIS.. (78) TARR.. (76) TARR.. (76) TARR.. (76) TARR.. (76) TARR.. (76) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย.. (39) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย.. (39) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ กลุ่มบริหารงานวิจัย.. (39)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า  อ. คลองหลวง   จ. ปทุมธานี  12120