หน้าที่และความรับผิดชอบ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด


หน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยชีววิทยาของสัตว์และพืชน้ำจืด และพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์น้ำในธรรมชาติ และในบริเวณที่จำกัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยระบบการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำจืดในสภาพแวดล้อมที่จำกัด

3. บริหารและจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชน้ำจืดนอกถิ่นที่อยู่อาศัย

4. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่จำกัด

5. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!