บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด
พนาวรรณ อวัยวานนท์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)
    


อานนท์ สิริสุริยกมลชัย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
สุริยา แสงอุทัศน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
ชนัตธาม โศธินบวรกฤต

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


จีรวรรณ เชื้อเจ็ดองค์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
ชัญญ์ณะนิษฐา สิงห์ครุธ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


วรางคณา กาซัม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ธัญพิสิษฐ์ เมืองทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


มานพ ทองนาค

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
เฉลิมพล เลือดไทย

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
ไพศารย์ ทองธรรมชาติ

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
สุธารัตน์ วรรณภักตร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
กาญจนาพร วงษ์เสนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
จีระพรรณ จำมั่น

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
ชาลี กิจเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
ภาณุพงศ์ เทียนทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
กรวิทย์ กระต่ายทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


จุฬารัตน์ ฤทธิ์อุดม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900