บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

พนาวรรณ อวัยวานนท์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)
    


อานนท์ สิริสุริยกมลชัย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
ชนัตธาม โศธินบวรกฤต

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นันทภัค โพธิสาร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


วรางคณา กาซัม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ธัญพิสิษฐ์ เมืองทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
จุฬารัตน์ ฤทธิ์อุดม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
จีรวรรณ เชื้อเจ็ดองค์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
ชัญญ์ณะนิษฐา สิงห์ครุธ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
เฉลิมพล เลือดไทย

ช่วงไฟฟ้า ช2
(ลูกจ้างประจำ)
    
มานพ ทองนาค

พนักงานการประมง ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
กาญจนาพร วงษ์เสนา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
ชาลี กิจเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
ภาณุพงศ์ เทียนทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวฐานิตา ตรีบัณฑิต

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
จีระพรรณ จำมั่น

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
- ว่าง -

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900     aquarium.bkk@gmail.com   02 940 6543   02 940 5623   แฟนเพจ