ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)..คลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) จำนวน 1 แห่ง ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 - 7 กันยายน 2564 มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รวมทั้งสิ้น 560 คน ประกอบด้วย 1. ครูและนักเรียนโรงเรียนวิศานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 35 คน 2. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตองม่วงชุม จังหวัดเชียงราย จำนวน 51 คน 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 คน 4. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทับกุมารทอง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 คน 5. ประชาชนทั่วไป จำนวน 3 คน 6. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย จำนวน 21 คน 7. แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่องลม หมู่ 3 บ้านจอเจริญ หมู่ 4 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 60 คน 8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปูนา ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน 9. เกษตรกร จังหวัดเชียงราย จำนวน 7 คน 10. ครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จำนวน 85 คน 11. ครูและนักเรียน กศน. ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 22 คน 12. เกษตรกรอบรมเพิ่มทักษะ รุ่น 1 จำนวน 35 คน 13. เกษตรกรอบรมเพิ่มทักษะ รุ่น 2 จำนวน 35 คน 14. เกษตรกรอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รุ่น 1 จำนวน 15 คน 15. เกษตรกรอบรมเพิ่มทักษะ รุ่น 3 จำนวน 35 คน 16. เกษตรกรอบรมเพิ่มทักษะ รุ่น 4 จำนวน 35 คน 17. ครูและนักเรียนโรงเรียนวิศานุสรณ์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 25 คน 18. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย จำนวน 38 คน และ 19. ครูโรงเรียนบ้านปางกิ่ว ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

    รายละเอียด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กรมประมง ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    email  dof.royalfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02 558 0217 สายภายใน 14707  FAX 02 558 0217
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6