ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานสำรวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานสำรวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานสำรวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง)..คลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานสำรวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) บริเวณคลองแม่ปึง บ้านผาบือ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีพันธุ์สัตว์น้ำที่สำรวจพบ จำนวน 11 ชนิด 217 ตัว ประกอบด้วย ปลาค้างคาว จำนวน 16 ตัว ปลาค้อ จำนวน 41 ตัว ปลาน้ำหมึก จำนวน 21 ตัว ปลามอน จำนวน 8 ตัว ปลาก้าง จำนวน 13 ตัว ปลาซิวใบไผ่ จำนวน 64 ตัว ปลาบู่แคระ จำนวน 17 ตัว ปลาอีด จำนวน 2 ตัว กุ้งลำธาร จำนวน 14 ตัว ปูลำธาร จำนวน 13 ตัว และกบเปอะ จำนวน 8 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

    รายละเอียด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กรมประมง ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    email  dof.royalfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02 558 0217 สายภายใน 14707  FAX 02 558 0217
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6