ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-13  |   ข่าววันที่: 2020-08-13 |  อ่าน: 1,065 ครั้ง
 

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” ปี 63 สุดเจ๋ง ให้ความรู้ครบทุกขั้นตอน ชาวบ้านถูกใจแห่สมัครเข้าร่วม หวังสร้างชีวิตใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) กรมประมง เปิดเผยว่า จากที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ดำเนินจัดทำ “โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปประกอบอาชีพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้คนในชุมชนพื้นที่เป้าหมายให้มีสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อการบริโภคด้วย โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ โดยโครงการดังกกล่าวได้รับความสนใจทั้งเกษตรกรและประชาชนเป็นอย่างมาก จนทำให้ขณะมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯแล้ว 2,520 คนครบตามเป้าหมายที่กำหนดในพื้นที่ดำเนินการ 42 จังหวัด

“ โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประสบความเดือนร้อนจากที่ต้องตกงาน และตัดสินใจเดินทางกลับสู่บ้านเกิด ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทุกคนหวังที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯดังกล่าวไปสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งจากที่ติดตามผลการอบรมในเบื้องต้นพบว่า ทุกคนต่างพึ่งพอใจกับการดำเนินโครงการฯของกรมประมงในครั้งนี้”

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการฝึกอบรมนั้น กำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของกรมประมง ทั้ง 42 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทั้งด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ เช่น วิธีการเพาะพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งการตกไข่ของปลา การอนุบาลลูกปลา เทคนิคการเลี้ยงปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลากระโห้ ปลาดุก กบ เป็นต้น โรคสัตว์น้ำและวิธีป้องกัน คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและฟาร์มของเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ

ที่สำคัญอีกประการ คือ หลังจากที่จบการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อนำไปเลี้ยงต่อยอดการสร้างรายได้อีกด้วย ดังนั้นหากเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง บางเขน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทั้ง 42 แห่ง”

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นับหน่วยงานหลักของกรมประมงที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และให้บริการด้านความรู้และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อฟื้นฟูเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ และสามารถส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงมีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกคน เพื่อการสร้างและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมประมง” นายเฉลิมชัย กล่าวในที่สุด

อ่านข่าวต้นฉบับ

ที่มา::มติชนออนไลน์วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,218)   การจัดสรรงบประมาณและแผนการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.. (450)  การขอหนังสือรับรอง.. (311)  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 2/2564.. (283)  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 .. (280)  การส่งออกสัตว์น้ำ ม.65.. (273)  ประชุมหัวหน้ากลุ่มในส่วนกลาง.. (245)  เปิดตัวโชว์โลโก้ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล.. (234)  กรมประมงเร่งวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู”.. (220)  ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก.. (206)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900