การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา13.30? น.

ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายประพันธ์? ลีปายะคุณ? รองอธิบดีกรมประมง?เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom Meetings? โดยมีนายคงภพ อำพลศักดิ์? ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ

นายสง่า? ลีสง่า? ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ? นายธเนศ? พุ่มทอง? ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด? ผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

ผู้แทนจากกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง? เข้าร่วมประชุม

เพื่อทราบรายงานผลการสำรวจสถานะของปลาบีกที่กรมประมงมีอยู่ในปัจจุบัน? และเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการพันธุ์ปลาบึกให้เหมาะสมต่อการปล่อยในแม่น้ำโขง, แนวทางการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) รวมถึงการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึกให้คงความหลากหลายอย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน...  292   การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  187  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  171  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ   155  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๕   149  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ อ่างเก็บน้...  143  ประชุมเรื่องขอการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ   142  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๕   133  รางวัลเลื่องลือขยายผล “ระดับดีเด่น” ในผลงาน “ห้วยถ้ำมด-หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เ...  119  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ