การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4/2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหดรณ์ 123 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ระบบ zoom meeting
                              นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายประพันธ์ ลีปะยะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เลขานุการการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เพื่อติดตามความก้าวหน้า อาทิ แนวทางปฏิบัติในการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงในพื้นที่แม่น้ำโขง, แนวทางการเพาะพันธุ์ปลาบึก, การนำพลับพลึงแม่น้ำโขงกลับไปปลูกในธรรมชาติ, การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน, ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขง ปีงบประมาณ 2565 และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 และการสนับสนุนการศึกษาดูงานโครงการสัมมนาสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่แม่น้ำโขง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน...  292   การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  187  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  170  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ   154  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๕   149  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ อ่างเก็บน้...  143  ประชุมเรื่องขอการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ   142  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๕   133  รางวัลเลื่องลือขยายผล “ระดับดีเด่น” ในผลงาน “ห้วยถ้ำมด-หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เ...  119  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ