การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 4/2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 4/2565 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์กรมประมง 

นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

โดยการประชุมดังกล่าวมีการรายงานถึงแนวทางการเก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอำเภอที่ติดแม่น้ำโขง  ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบ 1) และข้อมูลทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ 3) ความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือประมงประเภทมุ้งดักปลาทรงร่ม  โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศแหล่งปลาหน้าวัดบริเวณแม่น้ำโขง  รวมทั้ง การรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่แม่น้ำโขง  การศึกษา พลับพลึงธารแม่น้ำโขง และการสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงประจำปีงบประมาณ 2565 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขง  ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมถึง แนวทางการเพาะพันธุ์ปลาบึกเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ และแผนการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลาหายากชนิดอื่นๆของทั้ง 8 จังหวัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   1,154   ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  213  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  208  ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ...  189  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   185  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   177  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  154  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   153  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  147  งาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2565    142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ