ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากดเหลืองในพื้นที่

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากดเหลืองในพื้นที่ วันที่ 2 กันยายน 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ นางสาววรรณา ถวิลวรรณ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง บริเวณคลองอู่ตะเภา ในพื้นที่อำเภอสะเดา และผู้เพาะเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อดินในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากดเหลืองในพื้นที่ ปรึกษาหารือร่วมกับเกษตรกรเกี่ยวกับข้อมูลการเลี้ยง การตลาดและแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงปลากดเหลืองเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และแนวทางการประเมินผลผลิตปลากดเหลือง โดยนางสาวนงค์เยาว์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมอบหมายให้นางจริยา ปลัดอิ่ม นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลาร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ปลากดเหลืองเป็น 1 ใน 14 ชนิดสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และปลากดเหลืองยังเป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากดเหลืองภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากดเหลืองเข้าร่วมโครงการ 30 รายในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   473   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  364  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  235  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  218  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  178  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  178  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  172  ลงพื้นที่เตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ป...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   159  การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดครั้งที...  157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ