ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วย นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม นายบุรฉัตร จันทกานนท์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะทำงานติดตามงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565 ของหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภาคใต้ 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา และได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยโข่ง ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วย นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม นายบุรฉัตร จันทกานนท์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะทำงานติดตามงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2556-2565 ของหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภาคใต้ 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา และได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยโข่ง ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน...  292   การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  187  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  170  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ   154  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๕   149  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ อ่างเก็บน้...  143  ประชุมเรื่องขอการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ   142  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๕   133  รางวัลเลื่องลือขยายผล “ระดับดีเด่น” ในผลงาน “ห้วยถ้ำมด-หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เ...  119  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ