แนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


แนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพา ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ นางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนายสุริยันต์ วรรณวงษ์  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นางพรทิพย์ นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง นายอาคม จันทพันธ์ ประมงอำเภอนาแก นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้นำชุมชนของแหล่งน้ำหนองบัว จ.ลำปาง แหล่งน้ำหนองซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการธนาคารฯ แบบยั่งยืน และเกษตรกรผู้เลี้ยงลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ จ.นครพนม และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐให้มีแนวทางในการขยายผลที่ชัดเจน และสามารถนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพา ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ นางสาวมาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนายสุริยันต์ วรรณวงษ์  ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นางพรทิพย์ นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง นายอาคม จันทพันธ์ ประมงอำเภอนาแก นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้นำชุมชนของแหล่งน้ำหนองบัว จ.ลำปาง แหล่งน้ำหนองซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการธนาคารฯ แบบยั่งยืน และเกษตรกรผู้เลี้ยงลูกอ๊อดบ้านหนองแต้ จ.นครพนม และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐให้มีแนวทางในการขยายผลที่ชัดเจน และสามารถนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   442   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  363  ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปา...  292  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  231  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  207  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   175  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  173  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  164  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ