ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตร

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตร วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง มอบนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตร ภายใต้ความรับผิดชอบของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meetings โดยมีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม การประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการกองฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการฯ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  326   นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   266  การประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ เพื่อขอมติจากประชาชนในพื้นที่ เรื่อง การขอใช้และข...  242  แนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   229  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  211  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ใน จ.กำเเพงเ...  202  เอกสารการประชุม การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่...  198  ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย   194  ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่11 (11th FAO-COFI Sub-Comim...  191  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาไนโตรฟูแรนส์ และสารต้องห้ามต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม ครั้...  166


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ