ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-21  |   ข่าววันที่: 2021-08-21 |  อ่าน: 148 ครั้ง
 

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน โดยมีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ประมงจังหวัด รวมทั้งผู้แทนสถาบันต่าง ๆ จากภาคเอกชน

ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ปี 2566-2570 ที่มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตลอดจนชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่แม่น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ การทำประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในบริบทที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและคงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน และการฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมถึงการปรับแก้ไข/เพิ่มเติมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจังหวัด และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ปี 2566 - 2570 ระดับจังหวัด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,250)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,943) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,436) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,396) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,355) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,323) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,319) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,209) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,188) ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง.. (992)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900