แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 กองตรวจราชการ

แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-11-27  |   ข่าววันที่: 2020-11-27 |  อ่าน: 139 ครั้ง
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธ์? ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วย
นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และนางอรุณี รอดลอย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำฯ ผู้แทนกรมประมง ในการให้ข้อมูลในงานแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรมได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึง
การจัดกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปราคาย่อมเยา และกิจกรรมประกวดปลากัดสวยงามชิงโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ซึ่งสื่อมวลชนจะทำการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เข้าร่วมงานต่อไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ผู้ตรวจราชการกรม ณ ปัจจุบัน.. (1,155)  ตัวชี้วัดสนง.ปจ... (670) ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563.. (397) งานวิจัย ว-1ด... (390) ประชาสัมพันธ์ สนง.ปจ. ทั้งหมด.. (365) เข้าสู่ระบบงาน กตร... (352) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี .. (334) ประชุม Video conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19.. (295) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 16 ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานโครงการตามนโยบายของกรมประมง.. (265) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน.. (241) ประชุมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19.. (219) ประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์การเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านประมง.. (208) คำสั่งจัดตั้งกองตรวจราชการ.. (193) การแปรรูปสัตว์นํ้า.. (192) ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 2 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต.. (182) ประชุมประจำเดือนผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563.. (181) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต.. (179) การลดต้นทุนการผลิตอาหารปลาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น.. (178) รองอธิบดี(นายบัญชา สุขแก้ว) มอบให้คณะผู้ตรวจราชการกรม กตร. กบม. ศทส. ประชุม Video conference.. (171) ประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีในทะเบียนเกษตรกรด้านประมงเสียชีวิต.. (169)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900